Beregning af:
  • Overslagspriser
  • Budgetpriser
  • Totalentrepriser
  • Funktionsudbud
  • Forslag til bruttopris
  • Netto materialer og netto a-løn
Materialer:
  • Udtræk til entrering med grossist
  • Alternative forslag til besparelser
Arbejdsløn:
  • Forslag til akkordering
  • Forslag til slumpakkord
@

VVS-Beregningscentret
v/Arne Holmslykke
Frederiksborgvej 28
3600 Frederikssund

Telefon
Mobil
Mail
47 38 75 20
51 23 61 90 arne@holmslykke.dk

VVS Beregningscentret har over 25 års erfaring med tilbudsgivning og licitationer. Vi kender markedet og produkterne og har priser fra alle de store VVS grossister ligesom vi har kendskab til overenskomsterne og Rørprislisten.

Vores beregninger udføres med kalkulationsprogrammet Calwin. Beregningerne kan leveres som Calwin filer til at lægge ind i eget Calwin program og arbejde videre på eller de kan leveres som PDF filer der kan udskrives. Endvidere kan beregningerne også leveres i regneark.

Beregningerne udføres i h.t. Generelle betingelser for VVS-beregnernes Brancheforening”

Afløb • Faldstammer • Brugsvand • Sanitet • Sanitetstilbehør • Varme • Radiatorer • Gulvarme • Fjernvarme
Køling • Luftarter • Trykluft • Teknisk lsolering • Ledninger i terræn